Het proces van het verlenen van toegang door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) naar Gespecialiseerde Jeugdhulp is per 1 januari 2023 gewijzigd. Deze aangepaste route is in een pilot getest. De positieve resultaten zijn gedeeld in de Overlegtafel van 8 maart 2022 en bleken de volgende:

 • Het CJG is in staat gebleken een goede inschatting te kunnen maken van de noodzakelijke gespecialiseerde jeugdhulp: hier kan meer zeggenschap over worden belegd bij het CJG. Nauwere afstemming bij de start tussen het CJG en de jeugdhulpaanbieder over hetgeen bereikt moet worden, maakt passender aanbod en reëlere inschatting van duur, volume en profiel- dan wel productcode mogelijk;
 • De administratieve lasten verminderen zowel bij de jeugdhulpaanbieder als in de uitvoering van de toegang bij het CJG;
 • De client heeft baat heeft bij deze aanpassing in de toegangsroute, onder andere doordat de tijd van het proces van toegang wordt verkort.

Wat wijzigt er nu in de route van de toegang?

Sinds 1 januari 2023 werken we niet meer met Ondersteuningsplan deel 1 en Ondersteuningsplan deel 2.

Er hoeven niet langer documenten uitgewisseld te worden; de jeugdhulpaanbieder hoeft geen gegevens retour te sturen naar de cliëntadministratie van het CJG. De volgende stappen zijn van toepassing:

 1. Het CJG weegt af of er gespecialiseerde jeugdhulp nodig is. Zo ja:
 2. Het CJG vraagt ouders toestemming om contact op te nemen met passende jeugdhulpaanbieders. Indien instemming:
 3. CJG neemt telefonisch contact op met jeugdhulpaanbieder over in te zetten jeugdhulp. Indien overeenstemming:
 4. Bevindingen worden vastgelegd met ouders in Aanvraagformulier Gespecialiseerde Jeugdhulp (is formele aanvraag);
 5. Deze aanvraag wordt formeel ingediend bij het CJG;
 6. CJG stelt beschikking met daarin:
 • Hulpvraag
 • Contextanalyse
 • Resultaten die behaald dienen te worden
 • Product- of profielcode
 • Duur/volume van de in te zetten zorg

Indien er geen overeenstemming is tussen CJG en jeugdhulpaanbieder rondom bijvoorbeeld duur/volume, beslist het CJG wat er beschikt wordt.

Het werkafsprakenboek zal in de nieuwe ronde aanpassingen conform worden geüpdatet.