Downloads Calamiteitenprotocol

Conform de Wmo 2015 en Jeugdwet moet de dienstverlener melding doen van iedere calamiteit die, en geweld dat bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. Voor Wmo moet de melding bij de gemeente plaatsvinden, bij Jeugdhulp bij zowel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als bij de gemeente (dit is contractueel vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst).

Naar aanleiding van iedere melding zal de toezichthoudend ambtenaar van de betreffende gemeente (Wmo) of de IGJ (Jeugdhulp) onderzoek doen naar de situatie (wat is er gebeurd) en de oorzaak/oorzaken (hoe heeft het kunnen gebeuren). Vervolgens stelt de toezichthoudend ambtenaar c.q. IGJ een rapport op met advies of en hoe de situatie verbeterd kan worden.

Let op! De beschreven procedure heeft alleen betrekking op een melding bij de gemeente. Indien van toepassing, dient afzonderlijk ook een melding bij de IGJ gedaan te worden. Zie hiervoor de website van de IGJ: www.igj.nl.

Links

 Website Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: www.igj.nl

Downloads

Pictogram
Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdhulp Midden Limburg

Geüpload: 20 december 2018

Pictogram
Toelichting Meldingsformulier

Geüpload: 20 december 2018

Pictogram
Meldingsformulier Jeugdhulp en Wmo v1.0

Geüpload: 20 december 2018