Downloads Calamiteitenprotocol

Conform de Wmo 2015 en Jeugdwet moet de dienstverlener melding doen van iedere calamiteit die, en geweld dat bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. Voor Wmo moet de melding bij de gemeente plaatsvinden, bij Jeugdhulp bij zowel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als bij de gemeente (dit is contractueel vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst).

Naar aanleiding van iedere melding zal de toezichthoudend ambtenaar van de betreffende gemeente (Wmo) of de IGJ (Jeugdhulp) onderzoek doen naar de situatie (wat is er gebeurd) en de oorzaak/oorzaken (hoe heeft het kunnen gebeuren). Vervolgens beoordeelt de toezichthoudend ambtenaar c.q. IGJ of er nader onderzoek nodig is naar aanleiding van een melding.

Let op! De beschreven procedure heeft alleen betrekking op een melding bij de gemeente. Indien van toepassing, dient afzonderlijk ook een melding bij de IGJ gedaan te worden. Zie hiervoor de website van de IGJ: www.igj.nl.

Downloads

Pictogram
Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdhulp Midden Limburg

Geüpload: 20 december 2018

Pictogram
Toelichting Meldformulier

Geüpload: 21 december 2023 (nieuwe versie)

Pictogram
Meldformulier Jeugdhulp en Wmo v1.0

Geüpload: 21 december 2023 (nieuwe versie)