Dinsdag 7 mei jongstleden vond in Het Forum in Roermond de 11e Overlegtafel Gespecialiseerde Jeugdhulp plaats. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen die relevant zijn voor sociaal domein Midden Limburg West (MLW):
• Inkoop komende jaren
• Werkgroepen Midden Limburg

Inkoop 2020 en verder

MLW wil de huidige overeenkomsten 1 op 1 verlengen, d.w.z. tarieven met indexering. Gemeenten zijn bezig met de voorbereiding en de interne besluitvorming. Het streven is om voor de zomervakantie de voorgestelde verlenging te publiceren. Eventuele gesprekken over de inkoop van 2020 wil men samen met MLO (Midden Limburg Oost) voeren om de zorgaanbieders niet verder te belasten. Daarnaast komt er in MLW in de komende tijd een bezinning over de inkoopsystematiek, mede ingegeven door de enorme tekorten. Het werken met resultaat gerichte profielen wordt voortgezet.

Werkgroep toegangsproces

Bij de zorgaanbieders is input opgehaald en de werkgroep – met vertegenwoordigers namen de gemeente, CJG en GI’s – is gestart. De werkgroep houdt zich bezig met een aantal vraagstukken:

  • hoe kunnen we het toegangsproces vereenvoudigen met behoud van de rechten voor de klant?
  • Wat is de status van de lus met de huisartsenpilot van MLO en wat kunnen we er binnen MLW mee?

Zodra er meer bekend is, wordt dit gedeeld met de aanbieders. Eventuele suggesties zijn welkom via accountmanagement@midden-limburg.nu

Werkgroep Kwaliteit & Controle

Deze werkgroep is gestart, nadat is vastgesteld dat niet altijd de juiste producten bij de juiste
aanbieders zijn gecontracteerd. In de toekomst plannen we een kennismakingsgesprek met een potentieel nieuwe aanbieder om toelichting te geven op onze visie, werkwijze en dergelijke. Hiermee willen we voorkomen dat een aanbieder op de verkeerde percelen of producten inschrijft.
Door het beleid van Zuid verplaatsen meer aanbieders zich naar Midden-Limburg. Dit effect is
voor Midden Limburg in basis ongewenst [teveel van hetzelfde]. Meer aanbieders zijn wenselijk wanneer het een echte aanvulling betreft en het veld completer maakt.

Werkgroep Ondersteuning op school (OSK)

Binnen MLW is veel vraag naar inzet van jeugdhulp in de kinderopvang en het onderwijs. Het kader ontbreekt waardoor onvoldoende duidelijk is wanneer je wel geen jeugdhulp binnen school mag inzetten. En als het nodig is om jeugdhulp in te zetten, is de vraag op welke manier. OSK is individuele ondersteuning terwijl het onderwijs groepsgericht werkt. Met een drietal scholen werken we – onder leiding van een externe pilotleider – aan een pilotplan. De pilotleider, zorgaanbieders, CJG en scholen gaan samen aan de slag met de volgende vraagstukken:

  • Wat is de visie?
  • Welke kaders zijn relevant?
  • Wanneer is het terecht dat er jeugdhulp binnen school wordt ingezet.
  • Hoe organiseer je jeugdhulp: individueel in de groep of groepsgericht?

Werkgroep 1 gezin 1 plan

In Midden-Limburg heeft men de afgelopen jaren veel inspanningen gedaan om dit gedachtegoed goed uit te dragen en overal te implementeren, bijvoorbeeld door met het CJG gezamenlijke intervisiegroepen te organiseren. Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden met aansluitend een kleine denktank. Hier zijn onder meer de volgende vragen aan bod gekomen:

  • Hoe gaan we hiermee verder in de toekomst?
  • Wat verstaan we onder 1 gezin 1 plan?

In de praktijk horen we veel verschillende beelden zoals regie, format, samenwerking, visie op hulpverlening. Het gaat ook over legitimatie en commitment vanuit de organisatie om met dit gedachtegoed te werken. De werkgroep krijgt een vervolg onder de hoede van dezelfde projectleider als van de pilot OSK.

logo Eigen Kracht Samen Aanpakken