Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door regionaal samen te werken willen de veertien gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg, in nauwe samenwerking met partners, een sluitende en integrale aanpak realiseren voor slachtoffers, daders en direct betrokkenen (zoals kinderen) van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit wordt beschreven in de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg die in 2020 door colleges en gemeenteraden in de regio is vastgesteld. De basis voor de regiovisie vormt het landelijk actieprogramma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’.

In de regiovisie komen drie actielijnen terug:

1. Eerder en beter in beeld

Door het geweld eerder en beter in beeld te hebben, kan de duur van het geweld worden verkort en erger worden voorkomen. Actiepunten zijn gericht op het doorbreken van het taboe om huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken, het alerter maken van werkgevers op deze problematiek, het bevorderen van conform de meldcode door professionals en het versterken van Veilig Thuis en de lokale teams.

2. Stoppen en duurzaam oplossen

Samenwerkende hulpverleners bieden samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Plegers worden passend aangepakt en voor het gehele gezinssysteem wordt steun of hulp georganiseerd, waarbij ook het sociale netwerk wordt betrokken. Actiepunten zijn gericht op het verbeteren van de multidisciplinaire en systeemgerichte ketensamenwerking, het bieden van traumascreening aan slachtoffers, het strenger aanpakken van plegers, het verbeteren van de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en het informeren van scholen na geweldsincidenten thuis.

3. Aandacht voor specifieke groepen

Voor een aantal specifieke doelgroepen met specifieke problemen is extra aandacht nodig. In de regio Noord- en Midden-Limburg zijn gezamenlijk met de ketenpartners de volgende specifieke groepen benoemd:

  • slachtoffers van seksueel geweld en loverboyproblematiek
  • kinderen in kwetsbare opvoedsituaties (kinderen van ouders met psychische problemen, met een verslaving of met een licht verstandelijke beperking, kinderen van statushouders en kinderen in problematische scheidingssituaties)
  • slachtoffers van ouderenmishandeling
  • arbeidsmigranten uit Oost- en Midden-Europa

Voor elke doelgroep is een werkgroep aan de slag gegaan. Deze werkgroepen hebben aanbevelingen gedaan om de aanpak voor deze doelgroep te verbeteren.

Gemeenten en ketenpartners staan samen voor de opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. Het uiteindelijke doel is het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Met deze nieuwe regiovisie en de daaruit voortvloeiende acties hopen we weer wat dichter bij het bereiken van dit doel te komen.