Huisartsen zien regelmatig patiënten die klachten hebben waar niet per se een medische oorzaak onder ligt. De klachten worden dan veroorzaakt door problemen in het leven van alledag, zoals ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen, financiële zorgen, een zieke partner of eenzaamheid. In die gevallen kan een inwoner vaak beter geholpen worden in het sociaal domein dan met medicatie of een verwijzing naar psychologische zorg.

Pilot met twee huisartsenpraktijken

Vanuit het Gezond Samen Leven Netwerk Weert zijn partijen bij elkaar gekomen om een nieuwe pilot te ontwikkelen, waarbij problemen niet gemedicaliseerd worden maar waarbij een oplossing in het sociaal domein wordt gezocht. Meditta heeft twee huisartsenpraktijken bereid gevonden om deel te nemen aan deze pilot: Huisartsenpraktijk Stramproy en Huisartsenpraktijk Boshoven (dr. Köthe). Deze praktijken gaan samenwerken met Punt Welzijn, het Algemeen Maatschappelijk Werk en de gemeente Weert.

Veerkracht staat centraal

Wanneer patiënten zich melden bij de huisarts met klachten waar geen duidelijke medische oorzaak onder ligt, gaat de huisarts volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid het gesprek aan. Niet de aanwezigheid van ziekte staat dan centraal, maar de veerkracht van mensen om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren. Door middel van het uitvragen van de verschillende levensdomeinen, kijkt de huisarts met een brede blik naar het verhaal van de patiënt.

Doorverwijzing naar sociaal werker

Afhankelijk van de soort vraag kan er sinds 12 april verwezen worden naar een sociaal werker van het Algemeen Maatschappelijk Werk of Punt Welzijn. Deze sociaal werkers zijn een aantal uren per week aanwezig in de praktijk, waar zij gesprekken met patiënten hebben.

Inzet voorzieningen sociaal domein

Afhankelijk van de vraag van de patiënt kan een sociaal werker bijvoorbeeld verwijzen naar voorzieningen en initiatieven in de wijk, het dorp of de gemeente, zoals een ontmoetingsplek, lotgenotencontact, schuldhulpverlening, groepscursussen, maatjesprojecten of mantelzorgondersteuning.

Door de inzet van voorzieningen vanuit het sociaal domein hopen we het welzijn van patiënten te vergroten en het zorgverbruik te verminderen. Binnen de pilot zijn ook korte lijnen met de afdeling Wmo van de gemeente Weert, zodat er snel geschakeld kan worden wanneer er mogelijk een Wmo-voorziening nodig is.

Kennisverbreding en verdieping samenwerking

Rondom elke praktijk wordt een leergroep gevormd die bestaat uit de medewerkers van de praktijk, het AMW, Punt Welzijn en de gemeente Weert. Gezamenlijk gaat deze leergroep de training Positieve Gezondheid volgen. Daarna worden er in de leergroep gezamenlijk intervisiebijeenkomsten gepland om van elkaar te leren en de samenwerking verder te verdiepen.

Na één jaar zullen de resultaten van de pilot geëvalueerd worden.