De gemeenten zijn verantwoordelijk voor diverse beleidsterreinen op het vlak van het sociaal domein. Deze verantwoordelijkheid is er al vele jaren voor de beleidsterreinen gezondheidsbeleid, welzijnsbeleid en veiligheid. Sinds 1 januari 2015 zijn Jeugdhulp, afstemming Jeugdwet-Passend Onderwijs, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet hieraan toegevoegd. Voor deze laatste drie beleidsterreinen geldt dat het huidige beleid is vastgesteld tot en met 2019.

Volgende fase

Vanaf de transities in 2015 hebben gemeenten de handen vol gehad aan het zorgen voor de continuïteit van zorg en daarnaast een begin te maken met de transformatie in het sociaal domein. Nu zijn we in de fase gekomen dat we ons gaan richten op verdere transformatie gericht op onder andere preventie door integraal beleid te maken over de domeinen heen. Daarom is er in najaar 2018 gestart met de ontwikkeling van nieuw integraal beleid voor het Sociaal Domein voor 2020 en verder. Met dit integrale beleidsplan is er straks één visie die alle beleidsvelden overstijgt en die bovendien geldt voor de drie Midden-Limburg-West gemeenten.

Ambities

De drie gemeenten in Midden-Limburg- West delen een gemeenschappelijke visie op het sociaal domein. Op grond van die gedeelde visie en waarden zijn we onder andere samen gaan werken om de individuele kwetsbaarheid van de gemeenten bij de uitvoering van belangrijke en complexe taken in het sociaal domein te verminderen. Daarbij was en is de gezamenlijke ambitie om beleid en uitvoering van taken in het sociaal domein als een gezamenlijk proces uit te voeren zonder dat dit geweld doet aan de zelfstandigheid en eigenheid van de afzonderlijke gemeenten.

Het beleid vormt een logisch geheel en helpt bij het realiseren van de ambities. Waarbij de brede benadering vanuit het gedachtengoed van de positieve gezondheid als basis wordt genomen.
De uitgangspunten van positieve gezondheid zijn:

 • de mens staat centraal
 • de focus ligt op “wat er wel kan”, niet op “wat er niet meer gaat”

Co-creatie

Het beleidsplan wordt nadrukkelijk niet alleen vanuit de gemeenten bedacht en geformuleerd. De in dit plan geformuleerde visie is tot stand gekomen op basis van input uit:

 • bijeenkomsten en gesprekken met partners in het sociaal domein en burgers (denk aan het ouderpanel en voortdurende gesprekken met aanbieders en uitvoeringsorganisaties als het CJG).
 • het co-creatieproces ingezet vanuit het Oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak, de 24 uursconferentie “Samen aan de slag”. De waarden en richting die uit deze processen naar voren komen hebben we nu gebundeld in dit beleidsplan dat richting geeft de komende jaren.

Waar staan we nu?

Tot nu toe hebben we input – op basis van drie thema’s – opgehaald voor het beleidsplan. Deze input is verwerkt in het concept plan In het plan worden visie en ambities beschreven. Het gaat uiteraard om wat we met het plan willen bereiken. Daarvoor vertalen we het plan – samen met onze omgeving – in een uitvoeringsagenda. De thema’s die onder meer worden opgenomen in de uitvoeringsagenda zijn:

 • preventie
 • basisvoorzieningen
 • mantelzorg en vrijwilligers
 • versterking jeugd en (jong) volwassenen

Inzicht in maatschappelijk effect

Daarnaast willen we als gemeenten stappen zetten in het meetbaar maken van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken, zodat we:

 • antwoord krijgen op de vraag of we de doelstellingen van ons beleid behalen
 • weten wat het effect en de impact is van het gevoerde beleid
 • welke interventies/middelen het meest effectief zijn
 • onze schaarse middelen zo goed mogelijk in kunnen zetten (verantwoording en maatschappelijk rendement)

Planning

De verwachting is dat het beleidsplan Sociaal Domein in november wordt voorgelegd aan de gemeenteraden in de drie gemeenten. Het formele inspraaktraject voor onder andere de adviesraden start in juni/juli 2019. De uitwerking van de thema’s uit de uitvoeringsagenda volgen een eigen tijdpad, waarbij met de uitwerking van sommige thema’s al een start is gemaakt. Bij de uitwerking van de thema’s worden verschillende partners betrokken. Zo is er op 6 juni een expertisebijeenkomst zorg en welzijn over o.a. gezondheid en dementie

Icoon
Achtergrondinformatie oriëntatietraject Sociaal Domein

Geüpload: 23 mei 2019