Het landelijk accountantsprotocol financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle op de Zorg in Natura. Het protocol helpt gemeenten en zorgaanbieders om hun administratieve lasten te beperken door te zorgen voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders.

De uitvraag voor het aanleveren van de jaarverantwoording over 2021 is op 12 januari j.l. door ons – net als voorgaande jaren – via Negometrix aan alle gecontracteerde aanbieders verzonden. Het betreft een gezamenlijke uitvraag voor de regio’s Midden-Limburg Oost en West. Wanneer u de uitvraag niet heeft ontvangen graag contact opnemen via ons mailadres r.peeters@leudal.nl.