In Midden-Limburg hebben we sinds enkele jaren een Regionaal Expertteam (RET). Wat doet een RET en wie kan bij een RET aankloppen? Wij gingen in gesprek met Kim Corstjens, voorzitter en procesregisseur Regionaal Expertteam Midden Limburg.

Wat is het Regionaal Expertteam?

Een RET buigt zich over complexe casussen waarin medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin of jeugdhulpaanbieders, ouders, gezinsbeschermers, artsen of praktijkondersteuners vastlopen. Dat kan bijvoorbeeld doordat er geen passend aanbod is voor de jeugdige of omdat het organiseren van de hulp voor de jeugdige stagneert. Het RET bespreekt de casus, geeft advies en zorgt er samen met de aanmelder voor dat er een doorbraak komt.

Wie zitten er in het RET?

Het RET bestaat uit professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin en van jeugdhulpaanbieders. Dit team wordt aangevuld door een onafhankelijke voorzitter en een notulist.

Bij elke casus sluiten ouders/jeugdige, aanmelder en betrokken hulpverlener(s) aan. Als het gewenst is kunnen ook andere partijen aansluiten die betrokken zijn bij het gezin.

Hoe is het RET georganiseerd?

Samenwerken, betrokkenheid en leren zijn de kernwoorden van het RET midden Limburg.
Het RET:

  • helpt bij het organiseren van passende en tijdige jeugdhulp;
  • draagt bij aan het voorkomen van uithuisplaatsingen;
  • signaleert knelpunten in het jeugdstelsel en doet verbetervoorstellen.

Kim Corstjens: “We bedienen jeugdigen van de zeven gemeenten in Midden Limburg en werken nauw samen met verwijzers: het Centrum voor Jeugd en Gezin en de organisaties die zorgdragen voor jeugdbescherming.

Aanmelding

Zorgaanbieders, ouders, huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen kunnen contact opnemen met het Regionaal Expertteam Midden Limburg en per mail een aanmelding doen: kimcorstjens@roermond.nl. De voorzitter screent de aanmelding. Bij een positief advies ontvangt de aanmelder een uitnodiging voor de Experttafel die digitaal gehouden wordt. Indien er een voorkeur is voor een fysieke bijeenkomst wordt gekeken naar mogelijkheden om dit te realiseren. Overleg van het RET vindt altijd plaat op maandag in de even weken.

Kim Corstjens: “In sommige situaties komt het voor dat de casus niet besproken wordt in het RET maar dat er meteen procesregie wordt ingezet. Denk bijvoorbeeld aan een moeizame samenwerking tussen hulpverleners of een duidelijk visieverschil dat de ondersteuning belemmert”.

Basisfuncties van het RET

Het RET heeft 4 basisfuncties:

Consult en Advies; we pellen samen met de ouders, de jeugdige en hun ondersteuners stapsgewijs de hulpvraag af. Deze zorgvuldigheid zorgt ervoor dat de oorzaak wordt aangepakt en niet alleen het waarneembaar gedrag van de jeugdige. Daarnaast kunnen aanmelders vaak zelf weer verder en kunnen er stappen gemaakt worden.
Procesregie; we ondersteunen de aanmelder zodat deze er niet alleen voor staat. Het RET laat de casus niet los tot er een passende oplossing is gevonden.

Leren; de focus ligt op het leren van de “rode draden” die gezien worden in de vastgelopen hulpvragen. Dit doen we door na elke casus bij ouders, jeugdigen en aanmelder te meten hoe tevreden ze zijn over de (snelheid van de) geboden hulp. Evaluatie wijst uit dat adviezen vaak goed uitvoerbaar zijn en leiden tot een passende oplossing. De ervaringen van deze gezinnen geven ons inzichten waarmee we uiteindelijk samen het jeugdstelsel kunnen verbeteren.
Signaleren; we gebruiken een landelijke monitor als leidraad om knelpunten in het jeugdstelsel in kaart te brengen.

Zijn er al successen te vieren?

“Jazeker! In 2022 zijn er 33 jeugdigen geholpen en waren ouders vaker aanwezig tijdens het overleg van het RET. We hebben hard gewerkt aan de samenstelling van het Expertteam en werken inmiddels met een nieuw aanmeldformulier en een methodiek om de hulpvraag nog beter in kaart te brengen. We zien bijvoorbeeld dat er tevergeefs een passende plek wordt gezocht voor een jongere met gedragsproblematiek. Het RET gaat vervolgens samen met de aanmelder op zoek naar de oorzaak van dit gedrag. Dit leidt tot meer passende hulp en minder overplaatsingen. De inzet van procesregie blijkt in bijna 40 % de sleutel tot de oplossing. Het vasthouden tot er daadwerkelijk een oplossing is gevonden is dan ook helpend gebleken”, aldus Kim Corstjens.