Alle zorginstellingen die onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) vallen, moeten jaarlijks verantwoording afleggen. Deze verantwoording landt in een jaarrapportage die de stand van zaken laat zien met betrekking tot de uitvoering van zorg over het voorgaande jaar. Voor het indienen van documenten ten behoeve van de jaarverantwoording volgt u de volgende instructie.

De documenten voor de jaarverantwoording over het jaar 2018 dient u in via Negometrix (tender 111357).

De volgende documenten moeten tijdig aangeboden te worden:

  1. De productieverantwoording wordt ingediend volgend de landelijk verplichte verantwoordingsformats voor WMO en Jeugdwet vóór 1 maart 2019. De formats zijn via de tender beschikbaar.
  2. De accountantsverklaring / bestuursverklaring is ingediend vóór 1 april 2019, onder de volgende voorwaarden:
    • Bij een jaaromzet per gemeente die hoger is dan € 50.000 dient er een ondertekende accountantsverklaring (door een NBA geregistreerd accountant) te worden geüpload.
    • Bij een jaaromzet per gemeente lager dan € 50.000 volstaat een ondertekende bestuursverklaring
  1. Rapportage van klachten in 2018 moet uiterlijk 1 april 2019 zijn ingediend.

Voor het uploaden en invullen van informatie voor de jaarverantwoording 2018 gaat u naar Negometrix en volgt u de instructies.