Voor 2021 zijn we in beide regio’s aan het onderzoeken óf en op welke wijze we kunnen koersen op een verlenging van de contracten 2020. Redenen hiervoor zijn het optimaal borgen van de stabiliteit en continuïteit tegen zo weinig mogelijk administratieve lasten, vanwege enerzijds de huidige Corona-crisis en anderzijds de verkenningen voor de inkoop 2022 en verder. Met betrekking tot de indexering loopt in Midden-Limburg Oost en West een onderzoek hoe we deze het beste vorm kunnen geven.

Voor de contracten 2020 zullen in de regio Midden-Limburg West via een addendum een aantal aanvullingen op de Jeugd en Wmo overeenkomsten worden opgenomen. Deze aanvullingen hebben betrekking op belangenverstrengeling en eisen aan onderaannemers, conform eerder met elkaar besproken tijdens de overlegtafel op d.d. 19 november 2019. Ook wordt de toegangsprocedure naar de gespecialiseerde Jeugdhulp aangepast, voor wat betreft de medische verwijzingen.

Zowel in Midden-Limburg Oost als Midden-Limburg West zijn er eerste verkenningen gestart m.b.t. de verdere doorontwikkeling van de inkoop binnen het sociaal domein. Hieraan ten grondslag liggen de gemeentelijke transformatie-visies, de huidige tendensen, toekomstige trends en financiële ontwikkelingen. Deze verkenningen zullen niet eerder dan 2022 leiden tot mogelijke aanpassingen in de inkoopsystematieken in de regio’s Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West. Zodra er meer bekend is  houden we jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.