Jaarrapportages

Alle zorginstellingen die onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) vallen, moeten jaarlijks verantwoording afleggen. Deze verantwoording landt in een jaarrapportage die de stand van zaken laat zien met betrekking tot de uitvoering van zorg over het voorgaande jaar. Voor het indienen van documenten ten behoeve van de jaarverantwoording volgt u een instructie.

Downloads