Adviesraden

Binnen de regio zijn verschillende adviesraden actief op het gebied van Jeugdhulp en Wmo.

Dit zijn:

Ouderpanel

Lokaal Adviesorgaan

Klankbordgroep Wmo

Cliëntraden

Ouderpanel

Het ouderpanel geeft gevraagd en ongevraagd advies over het jeugdbeleid aan de gemeenten in de regio Midden-Limburg. Zij zijn een gesprekspartner voor de beleidsadviseurs jeugdhulp in de gemeenten in de regio. Het ouderpanel kijkt met een praktische bril en praktijkervaring naar beleidsstukken en thema’s rondom jeugdhulp. Het ouderpanel neemt zelf het initiatief wanneer ze over een bepaald thema meer willen weten. Zij bepalen zelf hun agenda. Beleidsmedewerkers van de gemeenten vragen om advies bij het ouderpanel over bepaalde thema’s of nieuw te vormen jeugdbeleid. Dit doen zij op verschillende momenten in het beleidsproces. Dit is volgens de gemeenten een belangrijke succesfactor voor de duurzame cliëntenparticipatie in de regio Midden-Limburg. Voorbeelden van thema’s waarbij het ouderpanel is ingeschakeld zijn: 18-/18+, PGB, snijvlak tussen passend onderwijs en jeugdhulp en de kwaliteit van de jeugdhulp.

Het ouderpanel bestaat meestal uit ongeveer 10 ouders. De leden van het ouderpanel hebben één of meerdere kinderen die gebruik maken of gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp. De groep heeft een diverse samenstelling. Bijvoorbeeld een ouder van een jongvolwassene met autisme, een pleegvader en een ouder van een kind met geestelijke en lichamelijke beperking. Deze diverse perspectieven van de ervaringsdeskundigen benoemen de gemeente als zeer waardevol. Ook het ouderpanel geeft aan dat de kracht van het panel mede komt door de diversiteit in de groep. Zij kunnen de beleidsmedewerkers hierdoor op een breed spectrum adviseren. Ook geeft dit de mogelijkheid voor uitwisseling binnen het ouderpanel, wat zij als leerzaam ervaren.

Het is een bewuste keuze van de gemeenten in Midden-Limburg én het ouderpanel om het panel niet te formaliseren. Dit geeft het ouderpanel de ruimte om te ontwikkelen. Het geeft de gemeenten de ruimte om te kunnen pionieren en hierbij uit te proberen wat werkt in werkvorm en samenwerking met het ouderpanel. Wel vinden de gemeenten het belangrijk om het geluid van de ouders in het ouderpanel niet te vrijblijvend te zien, maar de input serieus te nemen en een plek te geven in het beleidsproces.

Lokale adviesorganen Wmo

Elke gemeente in Midden-Limburg West heeft een formeel adviesorgaan voor Wmo-aangelegenheden. Iedere gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan deze  Wmo-adviesorganen. Ook kan de samenstelling en benaming in gemeenten anders zijn, uiteenlopend van Wmo-raad tot Wmo-platform, maar bijvoorbeeld ook platforms sociaal domein (waarbij de adviserende taak over Jeugd-, Wmo- en Participatiewet-aangelegenheden gebundeld is). De adviesorganen Wmo zijn vormgegeven op lokale schaal.

Gemeenten voeren periodiek overleg met de leden van het adviesorgaan over (lokale) Wmo-aangelegenheden. Daarnaast worden de lokale adviesraden Wmo waar nodig rondom bepaalde thema’s en regionale beleidsontwikkelingen uitgenodigd voor plenaire bijeenkomsten in de regio. Afhankelijk van het onderwerp kunnen dat ook integrale bijeenkomsten zijn, waarbij naast de adviesorganen Wmo ook het ouderpanel Jeugd en de cliëntraden van de gecontracteerde aanbieders worden uitgenodigd.

Klankbordgroep Wmo

Omdat de te bespreken Wmo-onderwerpen in de lokale adviesorganen Wmo (zie voorgaand) overeenkomen, én omdat veel beleidsontwikkelingen én de inkoop van Wmo-ondersteuning plaatsvindt op een grotere schaal (subregio Midden-Limburg Oost en/of regio Midden-Limburg), is sinds de zomer van 2015 de Wmo Klankbordgroep op Midden-Limburgse schaal (Wmo KBG) actief. Deze Wmo KBG heeft geen juridische status, omdat deze wettelijk al verankerd is in de lokale raden en platforms.

In de Wmo Klankbordgroep hebben vertegenwoordigers van de Wmo-raden van Roerdalen, Roermond en Leudal, de Wmo-platforms van Weert en Nederweert én de platforms sociaal domein van Echt-Susteren en Maasgouw zitting. Binnen deze klankbordgroep worden de vertegenwoordigers van de adviesorganen Wmo vroegtijdig geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen op landelijk en regionaal gebied én wordt er kennis uitgewisseld en signalen gedeeld.  Alles met als doel om de lokale adviesorganen Wmo te versterken, zodat ze op een constructieve manier het gesprek met de eigen gemeente aan kunnen gaan en de juiste keuzes kunnen maken binnen hun lokaal verankerde adviseringstaak.

Cliëntraden gecontracteerde aanbieders

Een aantal (met name de grotere) gecontracteerde aanbieders van Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning heeft een eigen cliëntenraad, waarin cliënten en/of diens vertegenwoordigers zitting hebben. De cliëntenraden zijn per aanbieder georganiseerd. Elke aanbieder heeft zijn eigen schaalgrootte voor wat betreft regio en reikwijdte/diensten. Dit kan breder gaan dan enkel Wmo en/of Jeugdhulp, omdat veel aanbieders óók binnen één organisatie diensten binnen andere domeinen zoals de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg uitvoeren.

De cliëntenraden hebben periodiek overleg met hun eigen aanbieder. Cliëntraden van gecontracteerde aanbieders worden, waar nodig,  rondom bepaalde Jeugd- en Wmo-thema’s en beleidsontwikkelingen uitgenodigd om deel te nemen aan plenaire bijeenkomsten in de regio Midden-Limburg. Veelal betreft het integrale bijeenkomsten waar ook (afvaardiging van de) adviesorganen Wmo en/of het Ouderpanel Jeugdhulp aan deelnemen. Cliëntenraden van aanbieders worden verder periodiek via de Nieuwsbrief ‘Informatie over Jeugdhulp en Wmo’ op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.